top of page

| Algemene Voorwaarden |

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– AW: Auteurswet 1912

– Fotograaf: Petra Hammouti-Prijs, eigenaar van Past & Present fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

– Fotografisch werk: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

– Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

– Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

– Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf Petra Hammouti-Prijs (Past & Present Fotografie) en opdrachtgever.

 

Artikel 3. Aanbod

– Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst of offerte.

– Een offerte is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

– Na aanvaarding van het aanbod, ontvangt de opdrachtgever een overeenkomst van de fotograaf. Na ontvangst is deze overeenkomst bindend voor beide partijen, tenzij nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

– Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

– Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

– Fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, licht omstandigheden bij lifestyle fotoshoots, weersomstandigheden, e.d.

– Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

– Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

– Als er tijdens een reportage ergens onvrede over is of iets niet mooi vindt, dan moet dit direct aan de Fotograaf gemeld worden. Dat geeft Fotograaf de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 

 

Artikel 5. Vergoeding

– Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid de vergoeding nader bepalen.

– Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

– Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Betaling

– Volledige betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

– Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 15%. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

– Bij elke overeengekomen opdracht waarvan het te betalen bedrag hoger is dan €200,00 dient een voorschot betaald te worden door de opdrachtgever aan de Fotograaf van €75 van de volledige factuur.

– Bij trouwreportages geldt een aanbetaling van €100, deze dient direct na boeking betaald te worden, om deze definitief in te plannen. Het resterende bedrag van de factuur dient voorafgaand op de reportage betaald te worden.

– Pas na de volledige betaling van de factuur, wordt het fotografisch werk afgeleverd aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Levering

– Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

– Fotografisch werk van een “normale” fotoshoot kent een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

– Fotografisch werk van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6-8 weken, tenzij anders overeengekomen

– Levering van fotografisch werk geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. (Zie artikel 6, laatste punt)

– Levering van het fotografisch werk geschiedt per online download via het persoonlijke online album.

– RAW-bestanden (onbewerkt & ruw) worden nooit geleverd aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Auteursrechten

– Het auteursrecht van het fotografisch werk, alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust enkel en alleen bij de fotograaf van Past & Present fotografie

– Fotograaf houdt zich het recht voor, de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

– Opdrachtgever dient akkoord te gaan met het gebruik van fotografisch werk voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Bezwaar tegen openbaarmaking van fotografisch werk dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

– Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

– Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

– Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

– Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

– Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen.

– Opdrachtgever dient Past & Present fotografie te vermelden bij plaatsing van fotografisch werk op social media kanalen.

– Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

– Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

– Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

– Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 9. Annulering en opschorting

– Annulering van een geplande fotoshoot, dient maximaal 1 week voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, anders brengt Past & Present fotografie 25% van het afgesproken bedrag van de factuur in rekening.

– Vanuit de opdrachtgever kan enkel telefonisch of schriftelijk via info@pastpresentfotografie.com geannuleerd worden.

– Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

– Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

– In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

– Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 

Artikel 10. Klachten

– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het fotografisch werk schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

– Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

– De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

 

Artikel 11. Cadeaubonnen

– Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan en deze zijn niet overdraagbaar.

– Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

– Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders overeengekomen.

– Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en/of goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon, maar de opdrachtgever krijgt daarvoor in de plaats een tegoed voor het bestellen van fotoproducten, welke de waarde bevat van de overwaarde van de cadeaubon.

– Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 12. Ontwerp trouwalbums

– Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

– Zodra een trouwalbum gereed is, wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever, welke nog aangepast kan worden naar wens van de opdrachtgever.

– Fotograaf laat trouwalbums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

– De fotograaf maakt in principe zonder overleg een selectie uit de foto’s voor de albums, welke gebruikt zullen worden in het fotoboek.

– Opdrachtgever krijgt maximaal eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp voor trouwalbums aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen extra betaling mogelijk.

– Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het album.

 

Artikel 12. Ontwerp albums & harmonicaboekjes 

- Het gaat hier om de albums en harmonicaboekjes die je cadeau krijgt bij een aantal pakketten uit het aanbod.

- De albums en harmonicaboekjes worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

– De fotograaf maakt in principe zonder overleg een selectie uit de foto’s voor het album of het harmonicaboekje, welke gebruikt zullen worden in het product. Hier worden tenminste een selectie van de beelden gebruikt die door de opdrachtgever zijn gekozen als favoriet.

- Mocht de opdrachtgever specifieke wensen hebben voor het album of het harmonicaboekje, moet dit voorafgaand duidelijk kenbaar gemaakt worden, voor het bestelproces in werking is gesteld. Dit kan achteraf niet aangepast worden.

- Het album of het harmonicaboekje uit de verschillende pakketten, kunnen niet omgeruild worden voor extra bestanden of andere fotoproducten en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

- De albums worden een (met uitzondering 2x) keer per maand besteld en de levertijd bedraagt 4-6 weken.

Artikel 13. Afdrukken en fotoproducten

– Bestelling van producten verplicht tot betaling, voordat Past & Present fotografie deze heeft besteld en betaald bij de leverancier van de gekozen producten.

- Afdrukken en fotoproducten kunnen enkel besteld worden van de gekozen/ontvangen digitale bestanden uit het pakket. Voor afdrukken of fotoproducten van overige bestanden, dient eerst het digitale bestand aangeschaft te worden.

– Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst of factuur vervaardigde werkzaamheden of producten.

– Fotograaf is niet aansprakelijk voor de levering van de producten, deze is geheel afhankelijk van de 3e partij waar wij mee van dienst hebben en daarmee ook de leveringsvoorwaarden van de 3e partij. Zowel voor de bestelling van de producten als voor de verzending naar de opdrachtgever.

– Voor overige voorwaarden wordt opdrachtgever verwezen naar de leveringsvoorwaarden, zoals deze worden beschreven in het webshop gedeelte van het persoonlijke online album.

– Achteraf kan er geen beroep op Past & Present Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken & andere producten als de klant er voor kiest om deze bij een andere leverancier te bestellen, als waar de fotogaaf mee werkt. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

– Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

– Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

– Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

– De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Portfolio shoots

– Bij akkoord op een portfolio shoot, gelden ten alle tijden de afspraken zoals fotograaf deze heeft benoemd bij de oproep.

– Hierbij wordt onherroepelijk akkoord gegaan met het gebruik van het fotografisch werk voor website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

– Bij herroeping van het gebruik van fotografisch werk (zoals hierboven vermeld), door opdrachtgever, dient opdrachtgever de fotograaf alle kosten te vergoeden, met de daarbij behorende urenvergoeding, huurprijs locatie en alle overige gemaakte kosten.

– Bij een portfolioshoot heeft de opdrachtgever enkel recht op een x aantal afgesproken digitale bestanden.

 

Artikel 16. Vaste klanten korting

– Vaste klanten kunnen korting verkrijgen op een volgende shoot. Dit kan oplopen tot max. €20 per geboekte shoot met daarbij max. 2 gratis digitale HR bestanden.

– Deze korting geldt niet op mini shoots en in combinatie met andere acties en/of kortingen.

 

Artikel 17. Privacy & persoongegevens

– Past & Present Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

– Kijk hier voor de volledige PRIVACYVERKLARING van Past & Present fotografie

 

Artikel 18. Wijziging van deze algemene voorwaarden

– Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

– Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

.

.

.

.

Versiedatum Oktober 2021

bottom of page